Ordre del dia del ple (30 de desembre)

27/12/2021

L’Ajuntament de Pedreguer realitzarà sessió plenària ordinària el dijous 30 de desembre a les 20.00 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (25-11-2021).
2. Dació de compte de les Resolucions d’Alcaldia.
3. Exp. 1797/2021 Aprovació de Pressupost municipal per a l’exercici 2022.
4. Exp. 2771/2021 Proposta d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2021.
5. Exp. 2772/2021 Proposta d’aprovació de barem de mèrits específics que han de regir el concurs ordinari per a la provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball de Secretaria-Intervenció, classe tercera, de l’Ajuntament de Pedreguer, reservat a personal Funcionari d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
6. Exp. 2527/2021 Moció que presenta el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Pedreguer pel canvi d’ubicació del punt de recollida de residus situat en una parcel·la municipal del carrer Josep de la Tona.
7. Assumptes urgents.
8. Informes Alcaldia.
9. Precs i preguntes.

Considerant que concorre una situació de greu risc col·lectiu que impedeix el normal funcionament del règim presencial de les sessions plenàries de l’Ajuntament de Pedreguer, atès l’empitjorament de la situació epidemiològica de la pandèmia, les mesures de prevenció d’obligat compliment establides pel Consell de la Generalitat Valenciana i la dificultat per a complir amb la distància de seguretat mínima interpersonal durant la celebració de les sessions, la sessió se celebrarà de forma telemàtica, tot i que la sessió, com és habitual, podrà seguir-se en directe a través del perfil municipal de Facebook

COM PRESENTAR PRECS I PREGUNTES AL PLE

Per a facilitar la participació ciutadana i garantir el caràcter públic dels plens, que es transmeten en directe a través del Facebook municipal, tota persona que vulga fer una pregunta podrà fer-ho enviant un correu electrònic a alcaldia@pedreguer.es

Requisits:

  • Identificació de la persona amb nom i cognoms i número de Dni/Nie.
  • Exposició clara i concisa de la pregunta, que ha de ser sobre temes d'interés general i d'àmbit municipal.
  • Han d'enviar-se abans de les 14 h del dia de la celebració del Ple ordinari.
  • Les preguntes seran llegides i contestades una vegada finalitzada la sessió plenària.
Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 4 =