Comissions del Ple

Atribucions i funcions

Les Comissions constitueixen els òrgans encarregats de l'estudi, debat i proposta de tots aquells assumptes que són competència del Ple. Es corresponen amb les àrees de gestió en què s'estructura l'organització municipal.

Entre les seues funcions trobem:

 • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de sotmetre's a la decisió del Ple.
 • El seguiment de la gestió del Govern municipal, sense perjudici del superior control i fiscalització pel Ple.
 • L'elaboració d'estudis i enquestes sobre assumptes d'interés municipal.
 • Aquelles altres que el Ple hi delegue, d'acord amb el que disposa la legislació de règim local.

Les Comissions poden ser permanents o no permanents. Són permanents les que es constitueixen amb tal caràcter durant el mandat corporatiu, com ara les Comissions Informatives i la Comissió Especial de Comptes. A banda, se'n poden crear d'altres de caràcter no permanent per a tractar qüestions o aspectes concrets.

En formen part els regidors pertanyents als grups polítics municipals. Les sessions no són públiques i se celebren ordinàriament, en el cas de les informatives, el penúltim dijous de cada mes a les 20.00 hores.

Estructura i composició

Seguidament es detallen les Comissions existents actualment i els respectius membres, d’acord amb allò aprovat en les corresponents sessions plenàries.

Comissió Informativa d'Hisenda, Personal, Interior, Igualtat, Diversitats i Polítiques Inclusives, Noves Tecnologies, Projecció del Municipi, Infància i Joventut, Turisme, Benestar Animal i Festes i Especial de Comptes
 • Sergi Ferrús Peris (president) (COMPROMÍS).
 • Noèlia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Ferran Lloret Morell (COMPROMÍS).
 • Alexandra Carrió Miralles (COMPROMÍS).
 • Teresa Fornés Costa (PP).
 • Rosa Avellà i Artigues (PSPV-PSOE).
 • Lluís Castelló Costa (CUP).

Suplents:

 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Hector Mulet Garcia (COMPROMÍS).
 • José Vicente Cabrera Puigcerver (COMPROMÍS).
 • Juan Gayá Díaz (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).
Comissió de Serveis Municipals, Contractació, Obres Públiques, Comerç, Indústria i Ocupació, Participació, Transparència i Esports
 • Victòria Simó Noguera (presidenta) (COMPROMÍS).
 • José Vicente Cabrera Puigcerver (COMPROMÍS).
 • Alexandra Carrió Miralles(COMPROMÍS).
 • Noèlia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Juan Gayá Díaz (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).

Suplents:

 • Sergi Ferrús Peris (COMPROMÍS).
 • Ferran Lloret Morell (COMPROMÍS).
 • Héctor Mulet Garcia (COMPROMÍS).
 • Teresa Fornés Costa (PP).
 • Rosa Avellà i Artigues (PSPV-PSOE)
 • Lluís Castelló Costa (CUP).
Comissió de Cultura i Patrimoni, Normalització Lingüística, Educació, Solidaritat, Sanitat i Benestar Social
 • Ferran Lloret Morell (president) (COMPROMÍS).
 • Alexandra Carrió Miralles(COMPROMÍS).
 • José Vicente Cabrera Puigcerver (COMPROMÍS).
 • Héctor Mulet Garcia (COMPROMÍS).
 • Juan Gayà Díaz (PP).
 • Rosa Avellà i Artigues (PSPV-PSOE).
 • Lluís Castelló Costa (CUP).

Suplents:

 • Sergi Ferrús Peris (COMPROMÍS).
 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Noèlia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Teresa Fornés Costa (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).
Comissió d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Agricultura i Aigua
 • Héctor Mulet Garcia (president) (COMPROMÍS).
 • Alexandra Carrió Miralles (COMPROMÍS).
 • Sergi Ferrús Peris (COMPROMÍS).
 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Teresa Fornés Costa (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).

Suplents:

 • Noèlia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Ferran Lloret Morell (COMPROMÍS)
 • José Vicente Cabrera Puigcerver (COMPROMÍS).
 • Juan Gayà Díaz (PP).
 • Rosa Avellà i Artigues (PSPV-PSOE).
 • Lluís Castelló Costa (CUP).
Comissió de Planificació
 • Sergi Ferrús Peris (president) (COMPROMÍS).
 • Victòria Simó Noguera (COMPROMÍS).
 • Héctor Mulet Garcia (COMPROMÍS).
 • -- (COMPROMÍS).
 • Juan Gayà Díaz (PP).
 • Guillermo Salvador Ballester (PSPV-PSOE).
 • David Prats Fornés (CUP).

Suplents:

 • Noèlia Miralles Gilabert (COMPROMÍS).
 • Ferran Lloret Morell (COMPROMÍS).
 • José Vicente Cabrera Puigcerver (COMPROMÍS).
 • Andrés Ferrer Ribes (PP).
 • Rosa Avellà i Artigues (PSPV-PSOE).
 • Lluís Castelló Costa (CUP).
Comissió especial per a l'estudi de la viabilitat de la municipalització dels serveis
 • [Pendent de constitució per a la legislatura 2019-2023].

Suplents:

 • [Pendent de constitució per a la legislatura 2019-2023].
Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 1 =