Incidències, suggeriments i queixes

Com presentar un suggeriment o realitzar una consulta?

Pot fer-se per dos vies:

a) Via telemàtica

A través de l'apartat Contacte del web (sense necessitat de firma digital) o dels perfils de l'Ajuntament a les diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.).

b) Via presencial

Per escrit, amb indicació del seu nom, domicili i DNI o document d'identificació i firmada, utilitzant si ho desitja, el model normalitzat de Suggeriments i reclamacions, que pot presentar-se en qualsevol dels Registres d'Entrada de l'Ajuntament.

Com presentar una queixa o reclamació per un mal funcionament dels servicis de l'Ajuntament?

a) Via telemàtica

Únicament a través de la Seu Electrònica, per a accedir a la qual és necessari comptar amb el corresponent certificat digital amb DNI-e. En el cas que el sol·licitant fóra una societat o comunitat de béns, haurà d'accedir-hi amb un certificat digital d'entitat que acredite la representació de qui firma la sol·licitud.

Igualment es podrà adjuntar qualsevol document o arxiu que estime convenient per a poder identificar l'expedient o assumpte sobre el qual es planteja la queixa o reclamació.

b) Via presencial

Per escrit, que haurà d'incorporar la informació següent:

  • Nom i cognoms de l'interessat, i si és el cas, de la persona que el represente, així com la identificació del mitjà preferent o del lloc que s'assenyale a efectes de notificacions.
  • Fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud en qüestió.
  • Lloc i data.
  • Firma del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mitjà.

Com comunicar una incidència?

A través de qualsevol de les vies anteriorment indicades o per mitjà de la secció Reporta de Pedreguer App.

 

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


1 + 2 =