Tributs

L’Ajuntament de Pedreguer té delegat el cobrament d’alguns impostos i taxes en l’organisme de de gestió tributaria de la Diputació Provincial d’Alacant SUMA.

En el següent enllaç pots trobar la informació de contacte de l'oficina de SUMA a Pedreguer.

IMPOSTOS QUE GESTIONA SUMA A PEDREGUER

Impost de béns immobles (IBI).

 • Recaptació voluntària i executiva.
 • Canvis de titularitat.
 • Tramitació d'altes cadastrals.
 • Certificats de referència cadastral.

Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)

 • Gestió tributària i recaptació voluntària i executiva.
 • Gestió censal.
 • Inspecció.

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

 • Gestió tributària.
 • Recaptació voluntària i executiva.
 • Emissió i recaptació d'altes.
 • Manteniment del padró.

Recaptació voluntària i executiva de:

 • Taxa de recollida de residus sòlids urbans.
 • Sancions de trànsit imposades per la Policia Local.
 • Taxa d'aprofitament de domini públic per les empreses de telefonia mòbil.
 • Taxa d'aprofitament de domini públic amb caixers bancaris.

Inspecció tributària de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Altres:

 1. Recaptació voluntària i executiva:
  • Tots els ingressos de dret públic.
  • Taxa del cementeri.
  • Taxa dels guals permanents.
  • Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua).
 2. Recaptació executiva:
  • Taxa per llicències urbanístiques.
  • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
  • Quotes d'urbanització.
  • Contribucions especials.
Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 1 =