Condicions de contractació

POLÍTICA GENERAL DE DEVOLUCIONS, ANUL·LACIONS I RENÚNCIES

Política general de devolucions de pagaments a l’Ajuntament de Pedreguer, a conseqüència d'anul·lacions d'activitats per part de l’Ajuntament de Pedreguer i renúncies per part de les persones inscrites en aquestes.

 

0. INTRODUCCIÓ

Les següents condicions de contractació són subscrites, d'una part, per l'Ajuntament de Pedreguer, d'ara endavant l'Ajuntament, amb domicili social al C / Ajuntament, 7, 03750 Pedreguer, Alacant - Espanya, amb número de CIF: P0310100C, i d'una altra banda, pel Client. S'entén per Client qualsevol persona física o jurídica que adquireix algun producte o servei a través d'aquesta pàgina web. Així mateix, el Client declara que és major d'edat i té plena capacitat per llegir i entendre correctament totes les clàusules d'aquestes condicions de contractació.

 

1. SERVEIS OFERITS

A través de www.pedreguer.es, l'usuari podrà realitzar inscripcions a escoles esportives, comprar entrades a esdveniments i activitats, reservai espais municipals, etc.

 

2. PAGAMENT

El usuari, quan seleccione l'activitat o espai desitjat que tinga algun cost, podrà escollir ente les següents maneres de pagament:

 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Bizum

En els pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, (Visa i Mastercard), el càrrec es realitzarà en temps real a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera del Banc Santander, de manera encriptada i segura (SSL).

L'Ajuntament s'encarregarà de mantenir, en la mesura que estigui facultada per a això, les dades de la comanda de client de forma segura; però, en cas d'absència de negligència, L'Ajuntament no es responsabilitza per les pèrdues que el client pogués patir si un tercer intenta accedir de manera no autoritzada a la informació que proporciona al accedir a aquesta pàgina web o a l'fer la contractació des d'aquesta pàgina web.

L'Ajuntament no assumirà responsabilitat per 'inscripcions o reserves' no finalitzades correctament que es derivin de la falta d'autorització per part de l'banc.

L'Ajuntament no emmagatzema les dades de la targeta bancària de el client, ja que el pagament es realitzarà a la passarel·la de pagament de l'entitat bancària.

Important: El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i L'Ajuntament entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line

 

3. DEVOLUCIONS DEL PAGAMENT PER CAUSES IMPUTABLES A L' AJUNTAMENT DE PEDREGUER

3.1 Causes:

 • Anul·lació d'aquelles activitats que no reunisquen un nombre mínim de persones requerides per al seu desenvolupament.
 • Cancel·lació deguda a causa de força major.

3.2 Import:

 • Amb caràcter general l’Ajuntament de Pedreguer retornarà l'import íntegre del preu abonat.
 • Per a les activitats ja iniciades es retornarà la part proporcional que corresponga des de la data en què es produïsca l'anul·lació o cancel·lació.

3.3 Terminis de sol·licitud:

 • Fins a 15 dies naturals a partir de la data d'inici de l'activitat.
 • Per a les activitats ja iniciades, 15 dies naturals a partir de la data que es va produir la anul·lació o cancel·lació.
 • L’Ajuntament de Pedreguer podrà establir terminis especials per a les cancel·lacions per motius de força major.

3.4 Les sol·licituds presentades fora d'aquests terminis seran desestimades.

 

4. DEVOLUCIÓ DEL PAGAMENT PER RENÚNCIA DE LA PERSONA INSCRITA

4.1 Causes:

 • Malaltia o accident.
 • Trasllats per motius laborals o personals.
 • Incompatibilitat horària tant per motius acadèmics, laborals i personals.

4.2 Import:

 • Amb caràcter general l’Ajuntament de Pedreguer retornarà l'import íntegre del preu abonat.
 • Per a les activitats ja iniciades es retornarà la part proporcional que corresponga des de la data en què es produïsca l'anul·lació o cancel·lació.

 

5. SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE PAGAMENTS:

Les persones interessades en sol·licitar la devolució de pagament en activitats hauran de presentar, en termini i forma, la següent documentació:

 • Instància general de sol·licitud de devolució de taxes.
 • Justificant del pagament del preu públic de l'activitat en la qual es va matricular.

A més, si el motiu de la sol·licitud és per motius personals no imputables a l’Ajuntament de Pedreguer, haurà de presentar justificant oficial que acredite alguna de les causes de renúncia relacionades en l'apartat 2.

 

6. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ:

Totes les sol·licituds de devolució hauran de presentar-se en el Registre General o Registre Electrònic de l’Ajuntament de Pedreguer.


7. RESOLUCIÓ:

L’ Ajuntament de Pedreguer atendrà la sol·licitud i informarà el/la sol·licitant, en el termini d'un mes, si la mateixa s'ha admès i tramitat o s'ha desestimat per no complir els requisits.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


3 + 3 =