Serveis mínims municipals des del 16 al 31 de març ambdós inclosos, seguint les directrius del Govern de l'Estat i de la Generalitat Valenciana en el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARSCoV-2

17/03/2020

En el marc de l’evolució de la situació d’emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARSCoV-2,per tal de reduir l’activitat del nostre municipi i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis, i davant la declaració d’alarma anunciada pel president del govern el passat 14 de març, el municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis a la ciutadania, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d’aquests serveis, prèvia determinació de quins són els serveis mínims imprescindibles i, alhora, preservar la salut dels empleats públics. D’acord amb l’anteriorment exposat, aquest decret disposa els serveis mínims municipals des del 16 al 31 de març ambdós inclosos, i modifica les disposicions anteriors en funció del què ací es dispose. Les mesures s’hauran d’adequar a l’evolució de la pandèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Valenciana, per la qual cosa, es podrà prorrogar el termini de serveis mínims en funció del què s’ha detallat.

Atès l’article 21 de la llei de bases de règim local, on es detallen les competències de l’Alcaldia

RESOLC:

Primer. ACORDAR que es limite la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de Pedreguer, a aquells que siguen estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.

Segon. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, restringir al màxim la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Pedreguer, sense perjudici dels desplaçaments d’aquelles persones que es consideren indispensables per al manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.

Tercer. ACORDAR que la prestació de serveis declarats bàsics o estratègics es realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials a porta tancada i d’accés remot, amb les següents excepcions:

  1. Policia Local, la totalitat dels llocs de treball.
  2. Atenció al públic, un/a treballador/ora per departament, en torns rotatius, per atendre només casos que es consideren urgents.
  3. Cementiri Municipal, llocs de treball imprescindibles per al compliment de les normes de policia sanitària mortuòria.
  4. Serveis de neteja viària i recollida d’escombraries, el personal de l'empresa contractista segons la mateixa empresa.
  5. Neteja d’edificis, segons programació de la Regidoria de Serveis Municipals.
  6. Brigada d'obres i serveis municipals. Estarà en situació de guàrdialocalitzada conforme a la distribució de torns que realitze la Regidoria de Serveis Municipals, havent d’acudir a les incidències per què estiguen requerits, independentment d’aquelles tasques de desinfecció i sanejament que siguen necessàries, que també s’establiran per torns.
  7. Personal de consergeria, una persona, en torns rotatius, per departament (cultura i esports) per l’atenció indispensable i la vigilància dels locals municipals.

Quart.- ACORDAR que en la resta de serveis bàsics, l’Ajuntament haurà de garantir el treball no presencial de les oficines municipals, així com garantir el treball per torns per a la no coincidència de tots els empleats, minimitzant el possible contagi.

Cinquè. DISPENSAR del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament de Pedreguer, que no estan incloses als apartats anteriors, tot sense perjudici de la necessitat de procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran d'estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això siga possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja en disposen, i d’acord amb la naturalesa de la seua responsabilitat.

Sisè. ACORDAR l’ajornament del pla d’ocupació municipal fins la fi de l’estat d’alarma. Setè. ACORDAR que per les raons abans assenyalades, i atès que aquesta resolució tindrà efectes, inicialment fins el 31 de març de 2020, se SUSPÈN la convocatòria i la celebració del Ple ordinari corresponent al mes de març de 2020

Huitè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR EL DIA 16 DE MARÇ DE 2020, tindrà una vigència a partir del 16 de març i fins al 31 de març, sempre que la situació siga similar a l’actual i sense perjudici de que en qualsevol moment puga ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.

Novè. PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina Web, i al BOP, als efectes legals oportuns i de coneixement general.

Política de privacitat: En compliment d'allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal l'informem que les seues dades personals, recollides a través del formulari, es guardaran en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Pedreguer i únicament serviran per a fer-li arribar l'actualitat municipal.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 2 =

Ús de cookies de pedreguer.es

El lloc web de l'Ajuntament de Pedreguer fa ús de cookies pròpies i de tercers per a millorar-ne els serveis i l'experiència d'ús de l'usuari. Si continueu la navegació, entenem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR