Proposta de resolució provisional de concessió d’ajudes destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals finançades per la Diputació d’Alacant

19/11/2021

Resolució provisional de les ajudes finançades per la Diputació d’Alacant per a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la covid-19 per a pimes, micropimes, autònoms i professionals de Pedreguer.

Mitjançant la present es fa pública la proposta de resolució provisional aprovada per la junta de govern local, en sessió ordinària de data 18 de novembre de 2021, de concessió d'ajudes destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals finançades per la Diputació d’Alacant, amb el següent tenor literal en extracte.

Publicats aquests llistats en la pàgina Web Municipal i en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, s'otorga a les persones sol·licitants referides en els apartats b) i c) un termini de 5 dies hàbils des de la publicació d'aquest acord perquè al·leguen el que en el seu dret consideren oportú.

Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides, i examinades les al·legacions, es formularà proposta de resolució per l'òrgan instructor a la vista de l'informe de la comissió de valoració, que s'elevarà a l'òrgan competent per a la seua aprovació i posterior publicació en la pàgina Web municipal, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en la Base de dades Nacional de Subvencions.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


5 + 2 =