Licitació de cafeteries

01/09/2023

L’Ajuntament de Pedreguer vol dur a terme la contractació, per finalització de l’anterior concessió, del servei d’explotació de

  • La cafeteria de la Casa de la Cultura, al carrer Gabriel Miró, 2.
  • La cafeteria del Trinquet, al carrer de la Rosa, 49.
  • La cafeteria del Poliesportiu i el quiosc de la Piscina Municipal, al carrer Filassers, 11B

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars defineix les normes a les quals haurà d’ajustar-se l’explotació de la concessió, descrit en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (enllassos als documents):

El plec de clàusules administratives particulars per les quals es regirà el contracte de concessió de serveis d’explotació de la concessió, per procediment obert.

Plec de clàusules Administratives (enllassos als documents):

¿Vull presentar-me, que he de fer*?

*tota la informació que apareix en aquesta notícia és informativa, i mai podrà contradir la informació que apareix en cadascun dels plecs. En cas de contradicció prevaldrà la informació dels plecs.

En primer lloc i com indica la clàusula 9.2 del Plec de Clàusules Administratives

“La present licitació té caràcter electrònic. Els/les licitadors/es hauran de preparar i presentar les seues ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.”

Per tant, cal Tindre Firma electrònica, la qual podeu sol·licitar en el mateix Ajuntament de Pedreguer demanant cita prèvia. (https://pedreguer.es/cites)

En segon lloc estar donat d’alta en la plataforma de contractació del sector públic.
Donar-se d’alta (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/registrarse)
Una vegada donats d’alta s’haurà de completar la configuració en l’apartat d’“Editar Perfil”

Tota la informació sobre la Plataforma de Contractació del Sector Públic la podeu trobar ací:
Preparació y Presentació d’ofertes (https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38/PLACSP_UOE_Empresas_GuiaLicitacion_v7+4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38)
Altres guies (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo)

Preparar la documentació:

Documentació del Sobre A:
La podem trobar en la clàusula vuitena del Plec de clàusules Administratives.

  • Junt amb la Declaració Responsable del/a licitador/a amb el model de l'anex de les bases.

Documentació del Sobre B:
La podem trobar en la clàusula desena del Plec de clàusules Administratives.

Proposició econòmica conforme als models (enllaç al model)

  • Es tindrà que redactar un document que descriga els 4 apartats de la clàusula desena.

En cas que algun document es sol·licite vàries vegades, aquest es podrà pujar repetit.

 

Presentar la proposta:
Una vegada tota la documentació preparada, donats d’alta i amb la firma electrònica instal·lada, podem accedir a l’enllaç de la proposta:

i amb l’ajuda de la guia de la plataforma, enviar la teua proposta.

 

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


1 + 1 =