ELECCIÓ DEL/LA JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A

04/07/2024

ANUNCI
Que atesa la defunció del Jutge de Pau substitut i la no presentació de cap candidat/a en el procés per a la seua elecció tramitat durant l’any 2023.

Pel present anunci, es posa en coneixement que, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i el Reglament 3/1995, del 7 de juny, dels Jutges de Pau, l’Ajuntament ha de procedir a l’elecció del/la Jutge/essa de Pau substitut/a, entre les persones que reunisquen les condicions legals i ho sol·liciten.

Per la qual cosa, durant el termini de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, les persones interessades que reunisquen les condicions legals podran presentar la corresponent sol·licitud per escrit dirigit a aquesta Alcaldia en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les instàncies es troben a disposició de les persones interessades en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament.

Els requisits exigits són els següents: ser espanyol/a, major d’edat i no estar incurs/a en cap causa d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

En cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d'acord amb el que es preveu en l'article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, i l'article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, comunicant l'Acord al Jutjat de Primera Instància del partit judicial.

El que es publica per a general coneixement.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


4 + 1 =