Arranca la tramitació de les obres del Pla Edificant al CEIP El Trinquet

07/04/2021

L’Ajuntament de Pedreguer va fer ahir, 6 d'abril, un pas més en l’execució del Pla Edificant amb l’aprovació per unanimitat en ple extraordinari del plec de clàusules administratives que regirà la contractació de les obres corresponents al projecte inclòs en el Pla Edificant de la Conselleria d'Educació "Obres d'adequació, reforma i equipament del CEIP Trinquet", amb la finalitat principal de resoldre les deficiències detectades de tipus constructiu de les instal·lacions existents. Aquesta actuació se suma a les obres de reforma incloses en el Pla Edificant ja executades en l'altre col·legi de Pedreguer, l'Alfàs (gimnàs i ascensor).

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 1.069.561,62 € (883.935,22€ euros més 185.626,40 € d'IVA). L’Ajuntament cedirà en favor del contractista els seus drets de crèdit davant de la Generalitat i aquesta abonarà directament als contractistes l’import de les seues factures. L'actuació està finançada al 100% por la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Comunitat Valenciana, dins del PLA EDIFICANT.

El termini d'execució del contracte serà de 14 mesos. L'arquitecte redactor del projecte va enviar un informe a Conselleria explicant la impossibilitat de que es fera en menys temps i la necessitat d'un mínim d'aules prefabricades. L'ajuntament va proposar aleshores a la Conselleria, amb el vist-i-plau de la direcció del CEIP El Trinquet i de l'arquitecte redactor del projecte, que es dotaren de 6 aules prefabricades, més dos de serveis. El 18 de març es va donar la conformitat des del Servei d'Edificant de la Direcció Territorial d'Educació d'Alacant, al que s'havia demanat. Aleshores, l'arquitecte va haver d'adaptar el projecte a les noves necessitats i el va presentar el 26 de març. Està previst que les obres comencen a l'estiu, el més aviat possible, només acaben les classes, ja que a l'estiu es faran les obres a la part central del col·legi, és a dir, menjador, cuina, etc, perquè quan es reprenguen les classes eixa part central del col·legi estiga avançada. Així, si s'acompleixen tots els terminis, les obres podrien començar, el 5 de juliol i estar finalitzades el 5 de setembre de 2022.

El projecte descriu la proposta d'adequació, reforma i equipament de l'escola "El Trinquet", que suposa una intervenció per resoldre deficiències detectades de tipus constructiu, de les instal·lacions existents, energètiques i de la funcionalitat del propi col·legi. L'actuació proposada a nivell constructiu pretén reparar les diferents patologies detectades. D'una banda, s'intervindrà sobre els elements estructurals de formigó armat, com ara bigues o pilars, realitzant reforços estructurals en aquells casos que siga necessari. A més, atès que la solería del centre presenta un estat de conservació molt deficient, es realitzarà la seua substitució, executant fins i tot una capa de compressió sobre els forjats que resolga els problemes de fissuracions que actualment presenta el paviment derivats de les diferents deformacions entre cada element del propi forjat. A la façana es realitzarà una intervenció per reparar les fissuracions produïdes entre diferents paraments o materials de diferent naturalesa, així com la regeneració de la capa de revestiment continu que presenta grans esvorancs. La coberta plana del bloc central genera filtracions puntuals en les estàncies inferiors, de manera que la capa d'impermeabilització serà reparada i reforçada. Finalment, la capa d'acabat de l'accés i del pati serà demolida i executada de nou a causa del deteriorat estat en què es troba. Pel que fa a les instal·lacions existents de l'edifici, es proposa la seua adequació a la normativa vigent. Per a això es requereix una instal·lació completa d'elements de protecció contra incendis, com extintors, ruixadors, detectors i polsadors. Pel que fa a la instal·lació elèctrica, la seua adequació al vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT 2002 comporta la substitució de la totalitat del cablejat per un altre lliure d'halògens, així com l'adequació de la instal·lació d'enllumenat amb l'objectiu de reduir els costos energètics amb nivells superiors d'il·luminació. Finalment, per millorar les instal·lacions de calefacció es substituiran les calderes i s'incorporaran sistemes d'aerotèrmia per millorar les condicions energètiques de l'edifici. Per resoldre els problemes de funcionalitat detectats i millorar l'accessibilitat de l'edifici, es projecta la instal·lació de dos ascensors i diverses rampes, així com la reforma completa dels lavabos. D'altra banda, es substitueixen les finestres per altres amb millor vidre i fusteria, i es reforma íntegrament la cuina per a la seua adequació a la normativa vigent. Finalment, es realitzarà l'execució d'una aula per al logopeda mitjançant la separació física de l'espai que s'està fent servir actualment, i l'habilitació d'un espai destinat a cambra de neteja.

Com a novetat, el plec de clàusules administratives incorpora (a banda de l'oferta econòmica i l'existència de pla d'igualtat i mesures de conciliació) la valoració de diferents aspectes relacionats amb el respecte al medi ambient com pot ser el compromís d’utilització d’àrids reciclats, el compromís de separar i justificar documentalment els residus de la construcció i demolició, l'acreditació de disposar d’un Sistema de Gestió Ambiental, l'acreditació de disposar d’un Sistema de Gestió Energètica, la disposició d’un Pla de Treball Genèric aprovat per al treball amb amiant o materials que el continguen o estar inscrits al “Registro de Huella de Carbono compensación y proyectos de absorción de dioxido de carbono” del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico.

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 3 =