AJUDES FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ D’ALACANT, Anualitat 2023

03/11/2023
  • PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC PROVOCAT PER LA CRISI, EN EL CONTEXT DE LA INVASIÓ D’UCRAïNA PER PART DE RUSSIA.
  • PER A PIMES, MICROPIMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DE

REQUISITS PRINCIPALS:

Que tinguen el seu domicili fiscal a Pedreguer.

Que la mitjana de rendiments nets dels mesos compresos entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023, siga igual o inferior a la mitjana de rendiments nets obtinguts en els mateixos mesos durant l'anualitat 2021.

DESPESES SUBVENCIONABLES:

  • La quota d'autònoms
  • El lloguer mensual del local de negoci, havent de figurar com a arrendatària la persona física/jurídica sol·licitant de les ajudes.
  • 50% de les despeses d'energia elèctrica, gas i carburants necessaris per al funcionamentt i afectes directament al negoci.

Aquestes despeses i la seua justificació no podran haver sigut presentades per a l'obtenció i justificació d'altres ajudes públiques i hauran d’haver sigut abonades en el període comprés entre l'1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023.

IMPORT DE LES AJUDES:

La quantia subvencionada serà la que resulte de dividir el total de la mateixa (132.978,00€) entre el nombre de subvencions concedides, sense que en cap cas puga superar el límit màxim de 8.000 euros per persona o entitat beneficiària.

Es subvencionarà fins al 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els impostos indirectes.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUD:

10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d'Alacant

ENLLAÇ A LES BASES I IMPRESOS SOL·LICITUD DE LES AJUDESS:

Bases Ajudes per a minimitzar l’impacte de la crisi a empreses de Pedreguer, anualitat 2023, finançades per la Diputació d’Alacant

Imprès sol·licitud Ajuda

Accés al tràmit a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Pedreguer

Registra't al nostre NEWSLETTER i rebràs les últimes notícies del municipi al teu correu electrònic.

Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment.


2 + 4 =