Normativa municipal y ordenanzas

La normativa municipal está constituida esencialmente por las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Pedreguer. Las hay de tres tipos (fiscales, no fiscales y reglamentos) y abarcan un amplio abanico de materias.

A continuación es posible consultar las ordenanzas municipales actualmente en vigor:

Ordenanzas Municipales

Documento completo de Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Pedreguer (actualizadas a julio de 2018).

Seguidamente aparecen indicadas por tipología y temática:

ORDENAZAPÁGINA FECHA EN VIGOR
IMPUESTOS
Impost sobre l'increment de valor de naturalessa urbana (PLUSVÀLUA) 7 01-01-05
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 11 01-01-90
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 15 01-01-94
Impost sobre Bens Inmobles 19 01-01-03
Impost sobre Activitats Econòmiques 25 01-01-03
TASAS
Taxa per l'atorgament de llicències municipals d'ocupació 29 15-03-97
Llicència d'obertura d'establiments 33 01-01-99
Taxa per la recollida d'escombraires 37 01-01-05
Prestació de serveis de les Escoles de Música, Pintura i Conservatori 47 01-01-99
Taxa per la prestació del servi d'aigua potable 51 01-01-99
Taxa per la instal·lació en terrenys d'ús públic local de lloc i casetes venda, barraques, espectacle, atraccions o divertiments, indústries al carrer i rodatge cinematogràfic 56 01-01-99
Taxa per ocupacions de subsòl, sòl i vol de la via pública 60 01-01-99
Taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus 64 29-10-98
Taxa per llicències urbanístiques 69 01-01-99
Taxa per prestació de serveis en el cementeri municipal i altres serveis fúnebres de caràcter local 73 01-01-99
Taxa per prestació de serveis per activitats esportives Municipals 77 01-01-00
Taxa per la venda de publicacions municipals 81 01-07-00
Taxa per la prestació del servei d'ensenyament per la formació de persones adultes i altres cursos impartits per l'Ajuntament 83 23-11-00
Taxa per entrada a espectacles i activitats culturals organitzats per l'Ajuntament 87 12-05-00
Taxa per prestació de serveis per cursos de teatre organitzats per l'Ajuntament 89 12-05-00
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 91 01-01-01
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues 95 01-01-01
Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals 100 24-09-04
Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local amb caixers autòmatics, amb accés directe des de la via publica 104 17-02-10
Taxa per la utilització de les instal·lacions de l'espai cultural 108 25-05-12
Taxa per la utilització de les intal·lacions de la nau polivalent (ROCÒDROM) 110 17-02-14
Taxa per a documents administratius 112 26-07-17
PRECIOS PÚBLICOS
Preu públic per l'estacionament al pàrquing municipal 118 01-05-02
ORDENANZAS URBANÍSTICAS
Ordenança especial reguladora de les distàncies dels vallats i tancats 122  
Ordenança reguladora de l'edificació secundària en sòl urbà i urbanitzable 124 22-03-06
OTRAS ORDENANZAS
Reterida de vehicles de les vies públiques. (GRUA) 132 24-02-93
Neteja viària i gestió de residus 136 28-12-04
Quadre d'infraccions i sancions en la Llei sobre tràfic i circulació de vehicles a motor 172  
Ordenança especial reguladora de la neteja i manteniment de parecel·les agrícoles 212 25-01-05
Ordenança d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram 216 22-03-07
Ordenança per la regulació i control de la contaminació per sorroll i vibracions 240 31-08-92
Ordenança reguladora de la convivència ciutadana 266 29-04-09
Ordenança reguladora del control i tinença d'animals 292 30-10-12
Ordenança reguladora de l'Ús de l'Administració Electrònica 318 27-12-12
Reglament del Conservatori i Escola de Música 354 28-05-14
Reglament Orgànica Municipal 384 05-06-12
Reglament per la concessió de l'Escut d'Honor de la Vila de Pedreguer 392 24-11-15
Reglament del Consell Social Municipal de l'Ajuntament de Pedreguer 396 26-07-17
Ordenança reguladora del Rastre en Les Galgues 403
Ordenança reguladora de les Festes Majors de juliol del poble de Pedreguer 409 22-06-18

 Política de privacidad: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal le informamos que sus datos personales, recogidos a través del formulario, se guardarán en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Pedreguer y únicamente servirán para recibir la actualidad municipal.

Regístrate en nuestro NEWSLETTER y recibirás las últimas noticias del municipio en tu correo electrónico.

Podràs darte de baja en cualquier momento.


4 + 4 =

Uso de cookies de pedreguer.es

El sitio web del Ayuntamiento de Pedreguer hace uso de cookies propias y de terceros para mejorar los servicios y la experiencia de uso del usuario. Si continúa la navegación, entendemos que acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR