Tributs

L’Ajuntament de Pedreguer té delegat el cobrament d’alguns impostos i taxes en l’Oficina de Gestió Tributaria de la Diputació Provincial d’Alacant anomenada SUMA.

Suma Pedreguer

 

IMPOSTOS QUE GESTIONA SUMA EN PEDREGUER

IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI)

 1. RECAPTACIÓ VOLUNTARIA I EXECUTIVA
 2. CANVIS DE TITULARITAT
 3. TRAMITACIÓ ALTES CADASTRALS
 4. CERTIFICATS DE REFERÈNCIA CADASTRAL

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES  (IAE)

 1. GESTIÓ TRIBUTARIA I RECAPTACIÓ VOLUNTARIA I EXECUTIVA
 2. GESTIÓ CENSAL
 3. INSPECCIÓ

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

 1. GESTIÓ TRIBUTARIA
 2. RECAPTACIÓ VOLUNTARIA I EXECUTIVA
 3. EMISSIÓ I RECAPTACIÓ D’ALTES
 4. MANTENIMENT DEL PADRÓ

RECAPTACIÓ VOLUNTARIA I EXECUTIVA DE:

 1. TAXA DE RECOLLIDA DE RSU (RESIDUS SÒLIDS URBANS)
 2. SANCIONS DE TRÀNSIT IMPOSADES PER LA POLICIA LOCAL
 3. TAXA D’APROFITAMENT DE DOMINI PÚBLIC PER LES EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL
 4. TAXA D’APROFITAMENT DE DOMINI PÚBLIC AMB CAIXERS BANCARIS.

INSPECCIÓ TRIBUTARIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

 • RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA
 1. TOTS ELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
 2. TAXA DEL CEMENTERI
 3. TAXA DELS GUALS PERMANENTS
 4. IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVALUA)
 • RECAPTACIÓ  EXECUTIVA
 1. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 2. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
 3. QUOTES D’URBANITZACIÓ
 4. CONTRIBUCIONS ESPECIALS.

 

 

 

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI