Anuncis

Proposta per la contractació del servei de neteja

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE B DE LA PROPOSTA PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS.


A Pedreguer, el dinou de setembre de dos mil tretze.
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament, a les tretze hores i quinze minuts, es  procedeix a l’acte d’obertura del sobre B de les proposicions per l’adjudicació del servei de neteja dels edificis municipals. Assisteixen l’Alcaldessa Dora Martí, la Regidora Yolanda Miralles Costa i com a Secretari Vicente-J. Angel Ricart, que dona fe de l’acte.
Constituïda la Mesa es donà lectura a l’anunci i es procedeix al recompte de les proposicions presentades i a la seua confrontació amb les dades de Secretaria. Havent-se presentat 3 proposicions.
No es formula cap reclamació i el Secretari procedeix a l’obertura de les següents proposicions:

SELIMA 140.687€  mes IVA

SECOPSA 136.785€  mes IVA

EULEN 133.461€  mes IVA

Conclosa la lectura de les proposicions presentades, la mesa proposa l’adjudicació a EULEN per ser l’oferta amb el preu mes baix, segons allò estipulat a la clàusula onzena del plec.
Queden unides a l’expedient les proposicions presentades i la documentació complementaria.
Es donà per finalitzada la reunió a les tretze hores i vint minuts. I per a constància del que hem tractat, redacte la present acta de la qual,  jo el Secretari, done fe.

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI