Anuncis

I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes.

El I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes del municipi de Pedreguer es concep com el marc d’actuació i la ferramenta per a impulsar el principi d’igualtat dintre de l’Ajuntament  com  a  organització,  així  com  en  la  vida  social,  política  i  cultural  del municipi.

L’Àrea de la Dona de l’Ajuntament de Pedreguer, a través de la Comissió d’Igualtat, presidida per la Regidoria d’Igualtat, desenvoluparà fonamentalment les tasques de coordinació i seguiment derivades del principi de transversalitat.

Podeu trobar la Comissió a les xarxes socials: a Facebook (https://www.facebook.com/igualtatpedreguer/) o a Twitter (https://twitter.com/IgualtatPDGR)


La igualtat d’oportunitats entre Dones i Homes és una qüestió de drets humans i la seua consecució resulta imprescindible per a aconseguir una societat més justa i democràtica. Hui podem afirmar que tenim un marc de dret igualitari que ens garanteix una igualtat formal, tot i que no és suficient per a aconseguir una igualtat real i efectiva. Per això és necessari continuar desenvolupant polítiques i mesures que permeten canvis socials tendents a l’aplicació efectiva del principi d’igualtat.

Des de la creació dels anomenats Instituts de la Dona en 1983 s’ha desenvolupat una tasca essencial que consisteix a fer conscient a la societat de les diferències entre Homes i Dones, de les desigualtats i de la discriminació de gènere. L’elaboració del present Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes del municipi de Pedreguer respon a l’estratègia de planificació de les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats del Govern valencià.

L’objectiu del present pla és, d’una banda, continuar promovent mesures d’acció positiva dirigides a eliminar desigualtats o barreres específiques, per un altre, la introducció de laperspectiva de gènere en tots els àmbits de les polítiques públiques locals, per mitjà de lacoordinació entre departaments i Àrees.

El I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes del municipi de Pedreguer s’estructura en sis àrees d’actuació, cada una d’elles articulada per objectius, actuacions i indicadors d’avaluació. Les àrees d’actuació proposades són les següents:

ÀREA 1: AJUNTAMENT

ÀREA 2: CULTURA I ESPORT

ÀREA 3: EDUCACIÓ

ÀREA 4: TREBALL

ÀREA 5: INCLUSIÓ SOCIAL I SALUT

ÀREA 6: URBANISME I MEDI AMBIENT

En este apartat es desenvoluparan, segons les Àrees d’este Pla, els objectius i accions a realitzar en el període 2012-2016. Els objectius defineixen la realitat social que es pretén canviar i compleixen la funció de prioritzar el que cal fer i de concretar, a través dels indicadors proposats i de les avaluacions posteriors, l’abast dels resultats aconseguits. S’establiran objectius en cada àrea establida, incorporant en cada un d’ells les accions a dur a terme, englobades en els grups d’accions següents: la creació de coneixement, sensibilització, informació i divulgació, formació, creació i adaptació de recursos i servicis, creació i adequació de normes i creació i adequació de mecanismes de seguiment. La descripció de les accions que es planteja farà referència a les estratègies que en elles es van a implementar.

Així mateix, és important afegir que les responsabilitats departamentals no s’esgoten necessàriament en una àrea d’intervenció concreta, ja que pot haver-hi departaments (o àrees municipals) l’àmbit de competència de la qual s’estenga a més d’una àrea d’intervenció. No obstant, l’estructuració de les Àrees d’Intervenció d’este I Pla, ajuden atindre una visió conjunta i nítida de què s’ha de fer en cada una, per a contribuir a l’èxit dels objectius en favor de la Igualtat de Dones i Homes. Per tant, els objectius i accions que més avant es presenten, es basen en les necessitats detectades en el municipi.

El període de vigència del Pla s’establix per al període 2012-2016, no obstant la seua validesa  es  prorrogarà  fins  a  l’aprovació  per  l’òrgan  competent  del  II  Pla  d’Igualtatd’Oportunitats entre Dones i Homes.

I PLA IGUALTAT PEDREGUER (EN VALENCIÀ)

I PLAN IGUALDAD PEDREGUER (EN CASTELLANO)

C/ Ajuntament, 7. Horari d'Atenció: De dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00h. Tel: 965 760 669 - 965 760 712. Fax 965 761 949
Web creada per ESTUDI PUBLICITARI